ÖKO Tábor

Cél: Környezeti nevelés, környezettudatosság javítása, Magyarország más földrajzi tájainak történelmi helyeinek megismerése. A szakmai programot részben a fogadó helyszín, részben a pedagógusok állítják össze és valósítják meg.


Célcsoport: a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 3 tagintézményének tanulói és szüleik, illetve az intézmény pedagógusai


Indikátorok: Résztvevők száma Baks 44 fő 1 turnusban Pusztaszer 65 fő 2 turnusban Ópusztaszer 50 fő 1 turnusban


Rövid távú cél: hasznos tanórán kívüli, valamint nyári programok biztosítása a tanulóknak. Erdei iskolai programok megvalósítására 4 ökotábor szervezése: Baks 2015.07 – Sármellék Pusztaszer 2015.07. és 08.hó – Aggtelek – Jósvafő Ópusztaszer 2015.07.hó – Nagymaros Törökmező


Hosszú távú cél: az iskolai sikeresség és munkaerőpiaci esélyek javítása a diákok körében, szinergia megteremtése a fejlesztésekben, a pedagógusok és szülők szemléletváltása és együttműködésük javítása


Eredményindikátorok: kompetenciamérési eredmények javulása, tanulási motiváció és együttműködési készség javulása


Hatásindikátorok: az intézmény tanórán kívüli programjaiban résztvevő szülők aránya növekszik

Nyelvi témahét

Célcsoport: a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 3 tagintézményének tanulói és szüleik, illetve az intézmény pedagógusai


Indikátorok: Résztvevők száma Baks 44 fő 1 turnusban Pusztaszer 65 fő 2 turnusban Ópusztaszer 50 fő 1 turnusban


Rövid távú cél: hasznos tanórán kívüli, valamint nyári programok biztosítása a tanulóknak. Erdei iskolai programok megvalósítására 4 ökotábo szervezése: Baks 2015.07 – Sármellék Pusztaszer 2015.07. és 08.hó – Aggtelek – Jósvafő Ópusztaszer 2015.07.hó – Nagymaros Törökmező


Hosszú távú cél: az iskolai sikeresség és munkaerőpiaci esélyek javítása a diákok körében, szinergia megteremtése a fejlesztésekben, a pedagógusok és szülők szemléletváltása és együttműködésük javítása


Eredményindikátorok: kompetenciamérési eredmények javulása, tanulási motiváció és együttműködési készség javulása


Hatásindikátorok: az intézmény tanórán kívüli programjaiban résztvevő szülők aránya növekszik

Felnőtt leszek Klub

Cél: felnőtt és családi életre való nevelés


Célcsoport: a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 3 tagintézményének tanulói és szüleik, illetve az intézmény pedagógusai


Program: Mindhárom tagintézményben sor kerül egy 20-20-20 alkalmas programsorozat lebonyolítására. A foglalkozásokon alkalmankét 2 órában egy pedagógus vezetésével készülnek a gyerekek a felnőtté válásra. Számos olyan témát dolgozunk fel a megvalósítás során amelynek a gyerekek alapvető hasznát veszik felnőtté válásuk folyamatában. A programelem megvalósításának fő célja az életvezetési kompetenciák fejlesztése. Tematikájában megtalálható a közösségi viselkedési szabályok megismerése, Gentleman illemtan – kisasszony etikett. Jövőbe lépés – címmel – pályaorientációs fókuszú témafeldolgozást tervezünk egy alkalomra. A diákok tejes körű szervező munkát bonyolítanak, hogy eligazodjanak a különböző kontextusokban – megszervezik a kirándulást, utazást, étkezést, iskola és üzem/gyárlátogatást, dokumentálják és prezentálják az eseményeket, interjúkat készítenek tanárokkal / diákokkal / dolgozókkal a helyszínen. Számos képességük, készségük fejleszthető így amellett, hogy a tevékenység során történő bevonás módszerét alkalmazva aktív résztvevőivé válnak a programnak. A pályaorientációs folyamatba való belépés a Helyi Közösségi Akadémia közösségi tervezési megbeszélésein merült fel, amikor a megfelelő képzettségű humán erőforrás megteremtéséről volt szó. A cél az, hogy már a pályaorientáció során abba az irányba mozduljanak el az iskola diákjai, hogy évek múlva alkalmazottai lehessenek egy-egy projektnek, vagy települési cégeknek / vállalkozásoknak / intézményeknek.


Indikátorok: Résztvevők száma Baks 2 csoportban 40 gyermek Pusztaszer 1 csoport Ópusztaszer 1 csoport


Rövid távú cél: hasznos tanórán kívüli, valamint nyári programok biztosítása a tanulóknak. Klubfoglalkozások megszervezése 2015. júliusától heti rendszerességgel. Baks: 2 csoport (fiú/lány) 2015. júliusától 2015. októberéig Pusztaszer: 1 csoport 2015. júliusától 2015. októberéig Ópusztaszer: 1 csoport 2015. júliusától 2015. októberéig


Hosszú távú cél: az iskolai sikeresség és munkaerőpiaci esélyek javítása a diákok körében, szinergia megteremtése a fejlesztésekben, a pedagógusok és szülők szemléletváltása és együttműködésük javítása


Eredményindikátorok: kompetenciamérési eredmények javulása, tanulási motiváció és együttműködési készség javulása


Hatásindikátorok: az intézmény tanórán kívüli programjaiban résztvevő szülők aránya növekszik

Pedagógus továbbképzések – Jó gyakorlat

Cél:

  1. A pedagógusok módszertani kultúrájának és munkájuk minőségének javítása: 2 pedagógus továbbképzésben való részvétel (agressziókezelés és családpedagógia) résztvevők: 2+2+2 fő összesen 12 fő a pályázó intézmény pedagógusai közül
  2. Új eredményes pedagógiai módszertanok megismerése és (lehetőség szerint a jövőben) adaptálása. 1 jó gyakorlat utazás a KIP táblamódszer megismerésére, a pedagógusok min 90%-nak részvételével.

Célcsoport: a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 3 tagintézményének pedagógusai


Program: A TÁMOP 5.3.6. projekt keretein belül a baksi székhelyintézmény pedagógusai közül néhányan már megismerték a KIP programot és a logikai játékokat. Az intézmény célja az, hogy minden pedagógus szerezzen tapasztalatot a fejlesztő programról és megkezdődhessen elemeinek, vagy teljes körű adaptálásának előkészítése. Ezért lesz egy jó gyakorlat utazás Rezibe a KIP táblamódszer megismerésére, a pedagógusok min 90%- nak részvételével. A programelem közvetett célja az is, hogy a tagintézmények közötti szemléletazonosságot segítse és a pedagógusok együttműködését javítsa. A programelem saját szervezésben valósul meg. A pedagógusok módszertani kultúrájának és munkájuk minőségének javítása érdekében pedagógus továbbképzésekbe való bevonásra kerül sor intézményenként 2-2 pedagógus részvétel. A továbbképzés célja az agressziókezelés és családpedagógia módszertanának mélyebb megismerése. Kiszervezett szakmai szolgáltatásként vásároljuk meg a képzéseket.


Indikátorok: a pedagógusok min 90%-nak részvétele


Rövid távú cél: pedagógusok módszertani kultúrájának javítása, ismereteik bővítése, jó gyakorlatok megismerése


Hosszú távú cél: megismert módszerek adaptálása

Egészségnapok

Cél: Egészségtudatos magatartás kialakítása, ösztönzése


Célcsoport: a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 3 tagintézményének tanulói és szüleik, illetve az intézmény pedagógusai


Program: Az egészséges táplálkozással kapcsolatos egészségnap szervezésére 6 alkalommal kerül sor, helyszíneként 2-2 időpontban. A részletes tematika összeállításakor elsősorban az egészséges táplálkozás, a táplálkozási zavarok okozta akut és krónikus betegségek felismerése, kapcsolódó szűrővizsgálatok, illetve a prevenció lehetőségeinek megismertetése mellett lesz előadás arról, hogyan kapcsolódhat az egészség és a diszkrimináció. Az egészségnap saját szervezésben valósul meg, de külső szakmai szolgáltatókat bevonunk.


Indikátorok: 6 egészségnap (2 a székhelyen, 2-2-2 a bevont tagintézményekben) Résztvevők száma Baks: teljes tanulói létszám Pusztaszer teljes tanulói létszám Ópusztaszer teljes tanulói létszám


Rövid távú cél: hasznos tanórán kívüli, valamint nyári programok biztosítása a tanulóknak. 2 alkalommal kerül sor az egészségnap megszervezésére. Egy időpontban a 3 bevont tagintézményben.

Időpont:

  1. alkalom: 2015. július 15
  2. alkalom: 2015. szeptember 18.

Esélyegyenlőségi audit

Cél: Az esélyegyenlőségi törvény hatálya alá tartozó védett csoportok problémáinak, szükségleteinek megismerése és a témát érintő iskolai szabályrendszer kidolgozása.


Célcsoport: Diákok, valamint pedagógusok és szülők.


Program: Az esélyegyenlőségi programelem komplex felépítésű. Egyrészt a téma megjelenik minden tevékenységcsokorban, másrészt egy esélyegyenlőségi szempontokra épített kérdőív és eljárásrend- javaslat is készül az iskolák számára. A diákok játékos feladatok során kapnak információkat a védett csoportok helyzetéről. A vidám kvíz-játékokban olyan ismereteket szereznek, amelyekre másként nem lenne módjuk, hiszen ezek sem a mindennapi életükben, sem a tananyagokban nem jelennek meg.


Indikátorok:


Rövid távú cél: A célcsoportnak és környezetének az esélyegyenlőségi problémák iránti érzékenyítése. A védett csoportok iránti tolerancia növelése.


Hosszú távú cél: A szemléletváltás szakmai támogatása. Alapszintű „törvényismeret” elérése a diákok körében.


Eredményindikátorok: esélyegyenlőségi audit


Hatásindikátorok: A projekt során kidolgozott/bevezetett szakmai fejlesztések eredményei beépülnek az intézményi dokumentumokba (pedagógiai program, helyi tanterv, minőségirányítási program stb.), így a tevékenységek a szabályok és a kidolgozott eljárásrend, a napi pedagógiai gyakorlat részévé válnak. Az iskola diákjainak, pedagógusainak és a szülőknek változik az esélyegyenlőségi törvény védett csoportjaihoz való hozzáállása, toleránsabbak és empatikusabbak lesznek, következésképpen kevesebb lesz a „más”-ságból adódó konfliktus az intézmény minden telephelyén. Az egyértelmű szabályrendszer és az, hogy az esélyegyenlőségi csoportok diszkriminációjának, a velük való nem megfelelő bánásmódnak – mindenki számára világos és egyértelmű – következményei vannak, a különböző társadalmi csoportok integrációját, egymáshoz való közeledését segítik.