TÁMOP -3.1.4.C-14-2015-0002info_png

SZÍNEZD ÚJRA!

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola

és Óvoda

Cím: 6768 Baks, Fő utca 82.

Telefon: 62/269-375

E-mail: szinezdujra.baks@gmail.com


Színes lesz a nyár a Szent Miklós Katolikus Általános Iskolában

Változatos, nagyívű, összetett program megvalósítására kapott lehetőséget a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Az intézmény a Társadalmi Megújulás Program keretében 29 997 998 Ft-ot nyert a baksi, pusztaszeri és ópusztaszeri intézményegységben folyó pedagógiai tevékenység korszerűsítésre.


Fontos cél, hogy a gyermekeket motiváltabbá tegyük, a gyakorlati életben hasznosítható ismereteket adjunk át nem szokásos módszereket, szakmai eszközöket alkalmazva. A „Színezd újra!” projekt 2015. május 1-jén kezdődött és 2015. október 31-én fejeződik be.


A közel fél év alatt olyan részprogramokra kerül sor, amelyek valamennyi baksi, pusztaszeri, ópusztaszeri általános iskolás gyermeket, szülőt és pedagógust érintik. A projekt teljes időtartama alatt esélyegyenlőségi auditot végzünk, amely az előítélet mentes légkör erősítését, a hátránykompenzálást segíti.


A június eleji Fekete-Fehér Projektnyitó Napot követően, 2015.június 15-én egészség napot bonyolítunk le mindhárom településen.


A nyári időszakban angol nyelvi témahetek, Felnőtt Leszek Klubfoglalkozások és ökotáborok valósulnak meg az érintett falvakban. A baksi iskolások a Kis-Balaton mellett Sármelléken, a pusztaszeriek az Aggteleki-karszton, Jósvafőn, az ópusztaszeriek a Dunakanyarban, Nagymaroson töltenek 5 élményekkel teli tábori napot.


12 pedagógus vesz részt családpedagógiai és agressziókezelési továbbképzésen annak érdekében, hogy az elsajátított tudást az intézményben a nevelő-oktató folyamat során kamatoztassa. Az iskolák dolgozói felkeresik a Család Általános Iskola és Művészeti Intézményt Reziben, ahol országszerte ismert eredményekkel működik hátránykompenzáló, tehetségfejlesztő műhely. A látogatás során szerzett tudás be kell, hogy épüljön a helyben folyó intézményi munkába.


Szeptemberben újabb egészség napot bonyolítunk le, majd októberben záró rendezvényünkön számot adunk a projektben elért eredményeinkről.


A program eseményeit minden érdeklődő figyelemmel kísérheti a honlapon.


Örömmel várjuk észrevételeiket, javaslataikat a szinezdujra.baks@gmail.com postafiókra. Kérjük, támogassák projektünk megvalósítást azzal, hogy részt vesznek a gyermekeink jövőjét érintő programokon.


Az intézmény az elmúlt években több Európai Uniós, illetve hazai támogatási rendszerben elérhető pályázatot valósított meg. Az alkamazottként foglalkoztatott pedagógusok mindegyike rendelkezik tapasztalattal pályázati programok végrehajtása terén. Több az esélyegyenlőségi célterületet felölelő programban vettünk részt, mind megvalósítóként, mind pedig partnerként. Mint az látható az intézmény törekszik a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásában a hátránykompenzálásra, az elért eredmények ennek ellenére azonban a  mérési eredmények az országos átlag alatt vannak. Ennek megváltoztatása érdekében a projekt la nevelés-oktatás eredményességének és hatékonyságának növelését tűzte ki legfőbb célul. Valamennyi választott tevékenységünk e fő cél megvalósítását szolgálja. Az iskola még nem vett át kipróbált, jól bevált gyakorlatot a fenti területeken mutatkozó hiányok megszüntetésére, ezért tűzte ki célul e programban a Komplex Instrukciós Módszer, mind jógyakorlat tanulmányozását.  A jógyakorlat tanulmányához azért fűzünk nagy várakozást, mert bizonyítottan alkalmas a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlőségének megteremtésére az osztálytermi munkában. Amennyiben a hátrányok leküzdésében, a társadalmi kirekesztődés, a lemorzsolódás megelőzésében eredményt akarnak elérni a pedagógusok, akkor a szülőkkel, a helyi társadalom meghatározó tényezőivel e cél elérése érdekében változatos módszereket alkalmazva kell együttműködni. Célul tűztük ki a pedagógusok módszertani felkészültségének kiegészítését, fejlesztését a partnerekkel történő együttműködés javítását célzó képzések igénybevételével. A hátrányos szociális körülményeikből adódik, hogy tanulóink kevesebb impulzust kapnak az iskolán kívüli nevelési színtereken, mint az átlag. Ezért kell komplex, ingergazdag tanulási környezetben  a lemaradásukat mérsékelnünk. Újszerű tanulásszervezési eljárásként a táborok, egészségnapok, nyelvi témahetek megvalósítását alkalmazzuk. Az idegen nyelv tanulása iránti motivációt feltétlenül fokoznunk kell, hiszen a munkaerőpiacon jelentős előnyre tesz szert, aki megfelelő idegennyelvi kompetenciával rendelkezik. Célunk, hogy tanulóink sikeres felnőtté válásának feltételeit elősegítsük, ezért olyan gyakorlati ismereteket kívánunk a Felnőtt klub foglalkozásai során átadni, melyek ezt elősegítik.A kompetenciamérési eredmények az országos átlag alatt vannak. Az előforduló fegyelmi vétségek miatt szükséges a neveltségi szint javítása. Magas a HHH diákok aránya. Bakson jelentős számú roma kisebbség él a Mária telepen, szegregáltan, a roma tanulók aránya az iskolában meghatározó tényező. A sajátos nevelési igényű gyermekek között autista, látásfogyatékkal élő, nagyothalló és enyhe értelmi fogyatékos is van. A Település Egészségterv szerint a diákjaink körében nő a túlsúlyos gyermekek aránya, ugyanakkor a gyermekek egy része alultáplált. Tapasztaljuk, hogy a diákok egészségtelenül étkeznek. Voltak konfliktusok az előítéletesség miatt. Intézményünk eddig nem szabályozta a diszkriminációs esetek tekintetében elvárt esetkezelési rendet. Az aktív szülőkkel jó a kapcsolat, de a problémás gyerekek szüleit nehezen érjük el és csak ritkán vonhatók be közös aktivitásokba, a velük való együttműködés nehezített. A diákok nem eléggé aktívak. A szükségletfelmérés szerint indokolt új tanulási színterek, formák, módszerek bevezetése. Rendszeresen együttműködő szülők aránya alacsony.


Célcsoport: a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 3 tagintézményének tanulói és szüleik, illetve az intézmény pedagógusai Bevontak száma/aránya min: a diákok 30%-a, szülők 20%-a, pedagógusok 90%-a. Eredményindikátorok:kompetenciamérési eredmények javulása, tanulási motiváció és együttműködési készség javulása Hatásindikátorok: az intézmény tanórán kívüli programjaiban résztvevő szülők aránya növekszik.