Pályázat Szociális Bérlakás Igénybevételére – Esélytöbblet a baksiaknak! – TIOP-3.2.3.A-13/1-2014-0001

PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

 

Pályázat célja:

A lakhatási körülmények javítása és az életkezdés megkönnyítése azon fiatal családok, többgyermekes vagy gyermekeiket egyedül nevelő – elsősorban – 35 év alatti szülők számára, akik dolgoznak, gyermekeiket óvodába, iskolába járatják és vállalják a bérleti jogviszonnyal járó feltételek teljesítését, közösségi szabályok betartását.

 

A bérbeadás feltételeit az Önkormányzat rendelete szabályozza

 

Pályázók köre:

1.) Bérleti jogra pályázhat minden olyan baksi lakos, aki a szociális bérlakás rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

2.) Összehasonlítható helyzetben lévő pályázók esetén előnyben kell részesíteni azt, aki – a TÁMOP 5.3.6. komplex telep-program keretén belül egyéni fejlesztési tervvel rendelkezett, és / vagy bejelentett címe van a Mária telepen és/vagy a szegregátumban, életvitelszerű tartózkodási helyére vonatkozóan jegyzői igazolással rendelkezik

 

Baks Önkormányzata által meghatározott pályázati feltételek:

 1. a családfenntartó lehetőleg 35 év alatti fiatal
 2. a család egy vagy több gyermeket nevel, vagy a szülő egyedül neveli a gyermekeit
 3. a pályázó rendszeres jövedelemmel rendelkezik
 4. a pályázó nyilatkozik arról, hogy közműtartozása nincs, illetve az erről szóló igazolást legkésőbb a szociális bérlakás bérleti szerződésének megkötéséig benyújtja
 5. a pályázó vállalja, gyermeke óvodából/ iskolából igazolatlanul nem hiányzik, 3 évnél kisebb gyermek esetében a védőnővel folyamatos kapcsolatot tart
 6. a pályázó vállalja a közösségért végzett önkéntes munkát
 7. a pályázó vállalja a kialakított közösségi / lakhatási szabályok betartását
 8. a pályázó egyéb, a szociális bérlakás rendeletben meghatározott bemeneti feltételnek megfelel

 

A pályázat elbírálásának rendje

A beérkező pályázatokat pontozással értékelik. Az értékelésben részt vesz

 • a Szociális Bizottság,
 • a Pénzügyi Bizottság

 

Értékelés

 • a pontokat az értékelő táblában szereplő pontszámok összessége adja
 • az értékpontokat a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft összesíti és javaslatot tesz a legmagasabb pontszámot elérő jelöltek bevonására
 • az előterjesztett pályázatokkal kapcsolatban a képviselőtestület jóváhagyása szükséges

 

Értékelési szempontok Pontszámok
A pályázó baksi lakos  

1 pont

A pályázó családfenntartó életkora

0 pont = a családfő nem 35 év alatti

1 pont = a családfő 35 év alatti fiatal

 

1 pont

Közmű – és köztartozások

0 pont = a pályázónak közüzemi és/vagy köztartozása van

1 pont = a pályázónak nincs sem közüzemi sem köztartozása

 

1 pont

Rendszeres munkajövedelem a családban

0 pont = a családnak nincs rendszeres munkajövedelme

1 pont = a családból egy főnek rendszeres munkajövedelme van

2 pont = a családból több mint egy főnek van rendszeres munkajövedelme, vagy a szülő egyedül neveli gyermekeit

 

 

2 pont

A gyermekek száma a családban

0 pont = nincs gyermek a családban

1 pont =1 gyermek

2 pont= 2 gyermek vagy a szülő egyedül neveli a gyermekét / gyermekeit

3 pont = 3 vagy több gyermek

 

 

3 pont

 

A családfenntartó iskolai végzettsége

0 pont = a családfőnek nincs 8 általános végzettsége

1 pont = a családfőnek 8 általános végzettsége van

2 pont = a családfőnek szakmunkás végzettsége

3 pont = a családfőnek érettségije van

 

 

3 pont

Előnyt jelent, ha a pályázó ajánlásokkal rendelkezik

–          védőnő ajánlása                                      1 pont

–           óvoda ajánlása                                       1 pont

–           iskola ajánlása                                        1 pont

 

 

3 pont

Összehasonlítható helyzetben előnyt jelent, ha a pályázó

1 pont = Baks Mária telepen lakik

1 pont = rendelkezett Egyéni Fejlesztési Tervvel a komplex telep-programban

 

 

2 pont

Elérhető pontszám 16 pont
A Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság értékelési szempontjai

–          a közösségben elfoglalt hely, eddigi kapcsolat az önkormányzattal, a család előélete, a közigazgatással és rendvédelmi szervekkel vagy a közösséggel való konfliktus, a családi rendszer támogató ereje, kapcsolat a Gyerekjóléti Szolgálattal és Családsegítővel, kapcsolat a védőnővel, kapcsolat az óvodával és iskolával, várható-e a zökkenőmentes beilleszkedés a lakókörnyezetbe

 

 

 

 

10 pont

10 pont

Elérhető pontszám 20 pont
Előnyt jelent, ha a pályázó

–          vállalja a településért végzett rendszeres önkéntes munkát

–          vállalja a közösségi lakhatási szabályok betartását

 

 

2 pont

Elérhető legmagasabb pontszám 38 pont

Mérlegelés nélkül el kell utasítani a pályázót abban az esetben, ha nem baksi lakos!

A képviselőtestületnek mérlegelési joga az alábbi esetekben van:

 • ha a pályázónak közműtartozása vagy köztartozása van, de a pályázó egyébként a kapcsolódó hatályos önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelel
 • ha a Pályázóval való eddigi települési tapasztalatok kedvezőek, a képviselőtestület szavazhat bizalmat a Pályázónak, így a bérleti jogviszony elnyerhető alacsony pontszám esetén is elnyerhető
 • ha a Pályázóval kapcsolatos eddigi települési tapasztalatok nem kedvezőek, a pályázat akkor is elutasítható, ha minden egyéb feltételnek megfelel a Pályázó, illetve még akkor is, ha pontszámai alapján elnyerhetné a bérleti jogot

 

Előnyt jelent, ha a Pályázó támogatókkal rendelkezik. Az ajánlások további 1-1 pontot érnek.

 • védőnő ajánlása – 3 év alatti gyermek esetén
 • óvoda ajánlása – ha a család egy vagy több gyermeke óvodába jár
 • iskola ajánlása – ha a család egy vagy több gyermeke általános, vagy középiskolás

 

 

A pályázat benyújtható: 2017. március 31-től 2017. április 21, 13 00 – ig.

 

A pályázat benyújtható személyesen, a Polgármesteri Hivatalban.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *